algemene voorwaarden

Deze Website is eigendom van Commanity vzw, rechtspersoon onder Belgisch recht met ondernemingsnumber 0541.725.994 en zetel te Brusselsesteenweg 197, BE-9090 Melle (hierna "Commanity” genoemd). Door deze Website te bekijken of te gebruiken, aanvaardt u deze algemene voorwaarden. Als u deze algemene voorwaarden niet wenst te aanvaarden, verlaat dan zo spoedig mogelijk de Website en maak geen enkel gebruik van de informatie en cijfers die op deze Website zouden verschijnen.

Deze algemene voorwaarden kunnen elk ogenblik worden gewijzigd met onmiddellijke ingang. Indien u deze Website blijft gebruiken of bezoeken, aanvaardt u ook de geldigheid van elke wijziging. U bent zelf gehouden deze pagina regelmatig op eigen initiatief te bezoeken om op de hoogte te zijn van de actualiteit van deze algemene voorwaarden.

Cookies

Deze Website gebruikt cookies, bv. om op uw verzoek eventuele login-gegevens te bewaren, of om uw voorkeurinstellingen te bewaren, zoals bv. uw voorkeurtaal, zodat u deze informatie niet herhaaldelijk opnieuw moet ingeven, terwijl wij die makkelijk kunnen achterhalen aan de hand van uw vorige bezoek(en). De informatie die in de cookies wordt opgeslagen is niet privaat en zou kunnen worden gelezen door derden. Als u niet wilt dat er op uw systeem cookies worden opgeslagen, gelieve dan de security en privacy settings van uw browser aan te passen.

Verantwoordelijkheid

De informatie en de inhoud van deze Website zijn louter ten informatieve titel en binden Commanity op geen enkele wijze. Commanity, haar bestuurders, medewerkers en vertegenwoordigers kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld, op geen enkele grond, noch contractueel noch op enige andere wijze, voor enige directe of indirecte schade die een gevolg zou kunnen zijn van uw bezoek of gebruik van deze Website. De informatie op deze Website wordt regelmatig nagekeken en aangepast naar best vermogen, doch is constant aan verandering onderhevig. Commanity kan en zal geen enkele garantie geven over de kwaliteit, de nauwkeurigheid, de juistheid, de volledigheid en de bruikbaarheid voor welke toepassing ook, van de informatie, de gegevens en de publicaties op deze Website of op gelijk welke website waarnaar er vanuit deze Website zou worden verwezen.

Intellectueel eigendomsrecht

De intellectuele eigendomsrechten over de informatie, de publicaties en de gegevens op deze Website behoren Commanity toe, of organisaties of entiteiten die verbonden zijn met Commanity. Het is u niet toegestaan om een van deze rechten te schenden. De informatie op deze Website mag enkel worden gekopieerd of geprint voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik en op voorwaarde dat u geen enkele referentie naar intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten verwijdert of weglaat. Geen enkele verzending, verkoop, verspreiding, distributie of reproductie, in welke vorm ook, van de informatie, publicatie of gegevens van deze Website is toegelaten zonder de schriftelijke voorafgaande toestemming van Commanity.

Hyperlinks en informatie van derden

Deze Website bevat hyperlinks naar websites van derden, alsook informatie die door derden werd aangeleverd. Het staat u vrij om die websites te bezoeken, zo u dat verkiest. Het staat u eveneens vrij om die informatie door te nemen, zo u dat verkiest. Commanity treedt niet op als een tussenpartij, bemiddelt niet tussen u en die derde partijen, velt geen enkel oordeel en doet geen enkele uitspraak over de producten of diensten die op die websites van derden worden aangeboden of voorgesteld. Commanity neemt geen enkele verantwoordelijkheid over de inhoud van de websites waarnaar de hyperlinks verwijzen en geeft geen enkele garantie over de nauwkeurigheid, de betrouwbaarheid, van de informatie die direct of indirect kan gevonden worden op de websites van die derde partijen, noch over de betrouwbaarheid van die derde partijen zelf.

Commanity kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eender welk negatief gevolg of verlies als gevolg van:

  • de contacten die u legt of contracten die u sluit op basis van die hyperlinks of op basis van de informatie die u op deze Website hebt gevonden,
  • het gebruik van de informatie die u via die hyperlinks zou bereiken of die u po deze Website hebt gevonden,
  • het raadplegen van de website(s) die u via die hyperlinks zou hebben bezocht.

De informatie op de Website houdt geen enkele invitatie in, noch aanbeveling of aanbod om vermelde goederen of diensten te kopen of te verkopen.

Events

De Website kan informatie bevatten over events die door Commanity worden georganiseerd. Deze informatie is louter indicatief en kan op elk moment eenzijdig worden gewijzigd door Commanity, o.a. ten gevolge van intern of externe factoren. Deze informatie en de wijzigingen kunnen niet tegen Commanity ingeroepen worden, noch gebruikt als basis voor enige schadeclaim.

Deelnemers aan de events aanvaarden dat zij onder eigen verantwoordelijkheid deelnemen en dat ze Commanity niet verantwoordelijk kunnen stellen voor eventuele ongevallen of diefstal, noch indien die het gevolg zouden zjin van onachtzaamheid of moedwil van een van de deelnemers of van het organiserend team, noch van eender welke factor die buiten het bereik ligt van Commanity.

Privacy

Commanity neemt zo goed als mogelijk de nodige voorzorgsmaatregelen om uw privacy te beschermen en aan de standaarden te voldoen van de wet op de bescherming van de privacy met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Overeenkomstig voormelde wet kunt u altijd, na eenvoudig schriftelijk verzoek naar info@commanity.be, een overzicht krijgen van de persoonsgegevens die door Commanity worden bijgehouden en of een eventuele wijziging van die gegevens aanvragen.

Door gegevens in te brengen gaat de bezoeker van de Website er expliciet mee akkoord dat Commanity deze gegevens kan en mag gebruiken voor de verzending van newsletters, promotiemailings en uitnodigingen naar events. De bezoeker geeft Commanity eveneens de expliciete toestemming om case by case match making services aan te bieden aan derde partijen die met de bezoeker contact zouden willen opnemen om hun diensten aan te bieden. Bovendien geeft de bezoeker Commanity de expliciete toestemming om de gegevens te delen met partners van Commanity, die eveneens contact mogen opnemen met promotionele aanbiedingen en die e-mailings, newsletters en event-uitnodigingen mogen verzenden aan de bezoeker.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

De informatie van deze Website en de publicatie ervan valt onder de Belgische wetgeving. De informatie van deze Website is enkel bedoeld voor personen woonachtig in België. Als u deze Website bezoekt of er gebruik van maakt vanuit een ander rechtsgebied, dient u voorafgaand na te gaan of de toepasselijke wetgeving dit toelaat. Indien niet, dient u onmiddellijk deze Website te verlaten en er nooit meer enig gebruik van te maken. Enkel de rechtbanken van Gent (België) zijn bevoegd om een uitspraak te doen bij eventuele geschillen die direct of indirect verband zouden houden met deze Website, de informatie op deze Website, of enig gebruik ervan door de bezoeker.